hrvatski jezik
GLAS h
Glas h nije toliko problematičan, ali ipak nije loše ponoviti kada se taj glas piše.
1. Glas h nalazi se u riječima u kojima postanak nije vidljiv (npr. mahovina, Hajduk itd.).
2. Ako glas h želimo izostaviti u standardnom jeziku treba korisiti izostavnik (´): ´tio sam, ´rvatski itd.
3. Glas h dolazi kao nastavak ili završni dio nastavka:
a) u 1. l. jd. aorista i imperfekta: završih, vidjeh, prođoh itd.
b) u 1. l. jd. kondicionala I.: ja bih htio (bih, bi, bi, bismo, biste, bi)
c) u genitivu množine pridjeva, zamjenica i promjenljivih brojeva: ničijih, plavih, trećih itd.
Imajući na umu spomenuta pravila upiši h ili ostavi prazno:
1. l. jd. aorista glagola proći – prođo
u 1. l. jd. kondicionala I. glagola proći – ja bi prošao
G mn. broja drugi – drugi
Provjeri