hrvatski jezik
GLAS j
Treba znati kada se glas j piše, a kada se izostavlja.
1. On se npr. piše na početku riječi ispred otvornika a, e, o, u (janje, Jadran, jučer itd.).
2. Glas j piše se također između dva samoglasnika kada se spajaju s prefiskom koji završava na bilo koji otvornik (a, e, i, o, u): nijedan, nejak itd.
3. Piše se i u nesloženim riječima između dvaju otvornika, i to iza otvornika i, a ispred otvornika a, e, i, u.
i-j-a: prijati, grijač, odvijač i-j-e: dijeta, nijedan, razbijem i-j-i: svačiji, praktičniji, Dariji i-j-u: pijuk, milijun, čiju
4. U oblicima prezenta glas j pisat ćemo i u ovakim slučajevima:
i-j-u: griju
u-j-i: zuji
u-j-u: ruju
Imajući na umu spomenuta pravila upiši j ili ostavi prazno:
Tokio
rakia
špiun
vidio
brui
higiena
radius
radio
variacija
drugačii
Provjeri